Privacyverklaring

Contact informatie:

Venosites Web & Graphic Creations (hierna: “Venosites”)
Nieuwe Kassei 93
1790 Affligem
België
Ondernemingsnummer: (BTW-BE) 0860.434.540
E-mail: gdpr@venosites.be
Telefoonnummer: +32 477 29 58 79

1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon (hierna de “Gebruiker”) die de website www.venosites.be (hierna de “websites”) gebruikt stelt bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Deze persoonlijke data is informatie die Venosites toestaat je te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen één of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken jouw persoonlijke gegevens enkel in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Door gebruik te maken van onze websites verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen van persoonlijke gegevens zoals omschreven in dit document. Venosites behoudt het recht om deze Privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Venosites is verwerkingsverantwoordelijke (‘Beheerder’) en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2. Verwerker(s)

Venosites is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de data beheerder. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de databeheerder.

3. Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?

In overeenstemming met de Wetgeving, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met u, of de uitoefening van pré-contractuele stappen genomen op uw aanvraag; of
 • Op basis van het gerechtvaardigd belang van Venosites om de betrokkene te kunnen helpen na het invullen van het contactformulier; of
 • Op basis van uw toestemming door het uitdrukkelijk aanvaarden van deze Privacyverklaring.

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Venosites verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. Een niet-exhaustieve lijst van de categorieën persoonsgegevens die mogelijks kunnen worden verwerkt, kan je hier terugvinden:

 • Je IP-adres
 • Je voor-en/of achternaam
 • Je e-mailadres
 • Je telefoonnummer
 • Het bedrijf dat je vertegenwoordigd

5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Venosites verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze Websites een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de Websites en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het beheren van de contractuele relatie waarin de Gebruiker partij is;
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden en het verlenen van ondersteuning;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

Bij een bezoek aan de websites van Venosites worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden door middel van cookies. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze websites te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de websites van Venosites bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Venosites en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Venosites zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

6. Wie ontvangt jouw persoonlijke data?

Jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen Venosites uitsluitend. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien u ons vooraf expliciete toestemming gaf.

Venosites heeft alle juridische en technische voorzorgen genomen om toegang en gebruik van data zonder toestemming te vermijden.

7. Hoelang bewaren we uw data?

Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien u geldig uw recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.

8. Wat zijn mijn rechten?

8.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2. Recht op inzage

Indien u uw identiteit kan bewijzen, verkrijgt u het recht om informatie te verwerven over het verwerken van uw gegevens. Aldus hebt u het recht de doeleinden van verwerking, de categorieën betreffende de gegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die u kan uitoefenen met betrekking uw gegevens.

8.3. Recht rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4. Recht op het wissen van uw persoonsgegevens

U hebt tevens het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • U herroept uw toestemming tot verwerken van uw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van uw gegevens;
 • U hebt rechtmatig uw oppositierecht uitgeoefend;
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Uw gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde data tijdelijk blijven opgeslagen.

8.5. Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

In sommige gevallen hebt u het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Venosites om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6. bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Je hebt het recht je ten allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. Venosites zal ophouden uw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken die uw recht om zich te verzetten overheersen.

8.7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Venosites verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8. Recht op het intrekken van mijn toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken.

9. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit bij aangetekende brief aan Venosites, Nieuwe Kassei 93, 1790 Affligem of via e-mail (gdpr@ venosites.be) aan . Wij zullen u zo snel mogelijk beantwoorden, niet later dan dertig (30) dagen na het ontvangen van uw verzoek.

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Venosites, hebt u het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie. (https://www.privacycommission.be/)